Navigation – Plan du site
  • Slavia universa? O współczesnym oglądzie kultury duchowej dawnych Słowian i jego mitologizacji (w nawiązaniu do eseistyki Marii Janion)
    Slavia universa? On Contemporary Reception of Spiritual Cultureof Ancient Slavs and Its Mythologization (with Reference to Maria Janion’s EssayWriting
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (415), 2009.

Retour à l'index