Navigation – Plan du site

Ewangelizacja – nowa w wyrazie. Miejsce języka egzystencjalnego we współczesnych nowych gatunkach religijnych

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Evangelization - the new in expression. The place of existential language in contemporary new religious genres