Navigation – Plan du site
  • Wyrażanie dezaprobaty wobec postawy partnera w dyskursie publicznym (na przykładzie telewizyjnego programu Prosto w oczy)
    Expressing disapproval of the partner's attitude in the public discourse (on the example of television programme "Straight to face")
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.

Retour à l'index