Navigation – Plan du site

Wyrażanie dezaprobaty wobec postawy partnera w dyskursie publicznym (na przykładzie telewizyjnego programu Prosto w oczy)

Elżbieta Laskowska

Expressing disapproval of the partner's attitude in the public discourse (on the example of television programme "Straight to face")