Navigation – Plan du site
  • Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji
    Knowledge, falsity, truth: a word about their mutual relation
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.

Retour à l'index