Navigation – Plan du site

Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji

Andrzej Bogusławski

Knowledge, falsity, truth: a word about their mutual relation