Navigation – Plan du site

2007
NR 1 (400)

 • Artykuły

  • Andrzej Bogusławski
   Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji
   Knowledge, falsity, truth: a word about their mutual relation
   [Abstract]
  • Renata Grzegorczykowa
   Oblicza prawdy (rozumienie prawdy w perspektywie semantycznej)
   Faces of truth (understanding of truth in semantic view)
   [Abstract]
  • Irena Bajerowa
   Wartościowanie języka i faktów językowych w Gramatyce pozgonnej Onufrego Kopczyńskiego
   Evaluating of language and language facts in "Polish grammar" by Onufry Kopczyński
   [Abstract]
  • Wojciech Chlebda
   O tekstowych wykładnikach wartościowania
   About the text interpretations of evaluating
   [Abstract]
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
   Aksjologiczny wymiar mówienia w poezji Jana Twardowskiego
   Axiological dimension of the expression "saying" in Jan Twardowski's poetry
   [Abstract]
  • Elżbieta Laskowska
   Wyrażanie dezaprobaty wobec postawy partnera w dyskursie publicznym (na przykładzie telewizyjnego programu Prosto w oczy)
   Expressing disapproval of the partner's attitude in the public discourse (on the example of television programme "Straight to face")
   [Abstract]
  • Halina Wiśniewska
   Rodzina i jej wartościowanie w Thesaurusie G. Knapiusza
   Family and its evaluating in "Thesaurus" by Grzegorz Knapiusz
   [Abstract]
  • Maria Karpluk
   O polszczyźnie uczonych-humanistów przełomu XIX i XX wieku: Aleksander Brückner (1856–1939)
   About the scholars' Polish language at the turn of the twentieth century: Alexander Bruckner (1856-1939)
   [Abstract]
  • Stanisław Dubisz
   Łukasz Górnicki – retor i translator
   Łukasz Górnicki - the orator and the translator
   [Abstract]
  • Alina Nowicka-Jeżowa
   Jana Kochanowskiego myśli o wolności
   Jan Kochanowski's ideas about the freedom
   [Abstract]
  • Joanna Sobczykowa
   Łacina w oczach dawnych Polaków
   Latin in the ancient Poles' life
   [Abstract]
  • Witold Mańczak
   Podwójny rozwój słów na *jь- typu igrać/grać
   Double development of the words on *jь- for example PLAY WITH / PLAY
   [Abstract]
  • Jerzy Podracki
   Pojęcie okresu w gramatykach języka polskiego (rys historyczny)
   The term of a period in Polish grammars (historical outline)
   [Abstract]
  • Jerzy Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
   Desiderata w świecie intertekstualnym
   "Desiderata" in the intertextual world
   [Abstract]
  • Teresa Dobrzyńska
   Czas w tekście zatrzymywany. Modyfikacje obrazu czasu w utworach poetyckich
   The time in the text halted. Modification of the time's picture in poetical works
   [Abstract]
  • Walentyna N. Winogradowa
   O sztuce satyry (M.J. Sałtykow-Szczedrin)
   About the art of satire (M. J. Sałtykow-Szczedrin)
   [Abstract]
  • Krystyna Pisarkowa
   Przyczynek do wyobrażeń o relacji między myśleniem a językiem
   A contribution to the ideas about the relation between thinking and language
   [Abstract]
  • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
   Ewangelizacja – nowa w wyrazie. Miejsce języka egzystencjalnego we współczesnych nowych gatunkach religijnych
   Evangelization - the new in expression. The place of existential language in contemporary new religious genres
   [Abstract]
  • Igor S. Ułuchanow
   O powiązaniach formantów słowotwórczych z częściami mowy
   About the connections of word-formation parts with parts of speech
   [Abstract]
  • Aleksandra Cieślikowa
   Kilka uwag o zmianach znaczeniowych i słowotwórstwie (nazwotwórstwie) onimów
   A few comments on the semantic changes and the word formation (name formation)
   [Abstract]
  • Alicja Nagórko
   Kontaminacje leksykalne – słowotwórstwo czy radosna tfurczość?
   Lexical contaminations - word formation or messing around?
   [Abstract]
  • Zygmunt Saloni
   O rodzaju gramatycznym rzeczowników typu eminencja
   About the grammatical sort of nouns for example "eminence"
   [Abstract]
  • Krystyna Waszakowa
   Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny – szansa czy zagrożenie?
   Internationalism of the contemporary Polish language - a chance or a risk?
   [Abstract]
 • Kronika

  • Jan Basara
   Pół wieku prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym
   Half century work on the "Slavic language atlas"
  • Stanisław Tomala
   Pięćdziesięciolecie „Przeglądu Humanistycznego”
  • Krystyna Waszakowa
   Bibliografia prac Profesor Jadwigi Puzyniny od roku 1998
   Bibliography of professor Jadwiga Puzynina's work