Navigation – Plan du site
 • Epistemologia Internetu. Neostrukturalizm i strukturalizm technologiczny
  The Internet Epistemology. New Structuralism and Technological Structuralism
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (421), 2010.
 • O retorycznie zrobionej retoryce obrazu
  Rhetorically Made Rhetoric of Image
  Przegląd Humanistyczny, nr 5 (440), 2013.
 • Powtórzenie i polisemiotyczność. Typy i formy powtórzeń
  The repetition and polisemiotics. Types and forms of repetitions
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.
 • Tekst wieloznakowy w przestrzeni mediów cyfrowych. U podstaw poetyki semiotycznej
  Text Composed of Multiple Signs in Digital Media. At the Core of Semiotic Poetics
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (439), 2013.
 • O tekście wieloznakowym
  About Text Composed of Multiple Signs
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (439), 2013.
 • Między reprezentacją a symulakrum, czyli o newsach w różnych mediach, miejscach i czasie – wprowadzenie
  Between Representation and Simulacrum, i.e. on News in Various Media, Places and Time – Introduction
  Przegląd Humanistyczny, nr 1(452), 2016.

Retour à l'index