Navigation – Plan du site
  • Sen a uniwersum symboliczne (na przykładzie powieści młodopolskiej)
    Dream and symbolical universe (on the example of polish modernist novel)
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (412), 2009.
  • Powieść dynamiczna (z teorii i praktyki wczesnego modernizmu)
    The dynamic novel (from the theory and practise of the early modernism)
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (403), 2007.

Retour à l'index