Navigation – Plan du site
  • Śmierć jako chwila – o wizualizacji twarzy romantycznych bohaterów
    Death as a Moment – on Visualization of Romantic Heroes’ Faces
    Przegląd Humanistyczny, nr 3 (408), 2008.

Retour à l'index