Navigation – Plan du site
  • Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych
    Significant Words, Keywor ds, Wordlists – on Statistical Methods of Searching for Relevant Terms
    Przegląd Humanistyczny, nr 3(454), 2016.

Retour à l'index