Navigation – Plan du site
  • Bezradność liberałów. Postawa stronnictwa demokratyczno-liberalnego wobec radykalizacji życia politycznego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
    Helplessness of Liberals. The Attitude of the Democratic Liberal Party Towards Radicalization of Political Life in Galicia at the Turn of the 19th and 20th Century
    Przegląd Humanistyczny, nr 2(453), 2016.

Retour à l'index