Navigation – Plan du site

2014
NR 2(443)

 • Artykuły

  • Michał Kuziak
   Tropy romantyzmu
   Traces of Romanticism
   [Abstract]
  • Magdalena Rabizo-Birek
   Z dziejów sporu o piękno – Oda do urny greckiej Johna Keatsa i jej polscy czytelnicy
   From the History of the Debate over Beauty – Keats’s Ode on a Grecian Urn and its Polish Readers
   [Abstract]
  • Barbara Stelmaszczyk
   Poeta Grochowiak – „dusza czująca” uwięziona w oście
   Poet Grochowiak “Sentient Soul” Trapped in Thistle
   [Abstract]
  • Karolina Czerska
   Tadeusz Kantor – człowiek faustyczny
   Tadeusz Kantor as Faustian Man – Portrait
   [Abstract]
  • Jarosław Płuciennik
   Jakość i natchnienie w Zen i sztuka obsługi motocykla. Rozprawa o wartościach Roberta M. Pirsiga
   Quality and Inspiration in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values by Robert M. Pirsig
   [Abstract]
  • Jerzy Borowczyk
   Postromantyczne kartogramy. Epifanie peryferii w utworach Artura D. Liskowackiego, Andrzeja Niewiadomskiego i Andrzeja Stasiuka
   Post-Romantic Cartograms. Epiphanies of Peripherality in Works of Artur D. Liskowacki, Andrzej Niewiadomski and Andrzej Stasiuk
   [Abstract]
  • Wojciech Maryjka
   Nowe „Romantyczności”? Kilka uwag o śladach obecności Adama Mickiewicza w poezji najnowszej
   New “Romanticisms”? A Few Remarks about Traces of Adam Mickiewicz in the Latest Poetry
   [Abstract]
  • Daria Trela
   Dwa labirynty: Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej Michała Witkowskiego – Poema Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego
   Two Labyrinths: Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (Barbara Radziwiłłówna from Jaworzno-Szczakowa) by Michał Witkowski – Poema Piasta Dantysz
   [Abstract]
  • Agata Marzęcka
   Mickiewicz, Voltaire i Joanna d’Arc
   Mickiewicz, Voltaire and Joanna d’Arc
   [Abstract]
 • Dyskusje i polemiki

  • Arent van Nieukerken
   W czym zawiera się Norwidowski modernizm?
   How is Modernism Manifested in Norwid’s Works?
 • Recenzje i przeglądy

  • Michał Bandura
   Wariacje na temat ironii
   Variations on Irony
  • Danuta Zawadzka
   Między „sfinksem” a „mumią” – o wychowaniu narodu polskiego
  • Rolf Fieguth
   Pamięć romantyzmu
   The Memory of Romanticism
  • Artur Hellich
   Jarosław Marek Rymkiewicz pomiędzy konstrukcją a dekonstrukcją
   Jarosław Marek Rymkiewicz between Construction and Deconstruction