Navigation – Plan du site
  • Znak symboliczny w tekstach wieloznakowych. Analiza funkcjonalna na przykładzie digitalnych przekazów audiowizualnych
    Symbolic Sign in Texts Containing Multiple Signs. Functional Analysis on the Example of Digital Audiovisual Communications
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (439), 2013.

Retour à l'index