Navigation – Plan du site
  • Studium zawiści w takt Bacha, Czajkowskiego, Mozarta i Ravela („Akompaniatorka” Niny Berberowej w wymiarze literackim, filmowym i scenicznym)
    The Study of Envy in the Rhythm of Bach, Tchaikovsky, Mozart and Ravel („The Accompanist” by Nina Berberova – the Literary Original, the Film, and the Stage Adaptations)
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (413), 2009.

Retour à l'index