Navigation – Plan du site
  • Child Sacrifice in 7th Century Judah and the Origins of Passover
    Ofiary z dzieci w Judzie w VII wieku p.n.e. i początki święta Paschy
    Przegląd Humanistyczny, nr 2(437), .

Retour à l'index