Navigation – Plan du site
  • "Nagie życie" Wienniczki Jerofiejewa, czyli "Moskwa - Pietuszki" z perspektywy teorii montażu Siergieja Eisensteina
    "Naked Life" of Venitchka Yerofeyev, or Moscow - Petushki from the Point of View of Sergei Eisenstein's Theory of Montage
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (427), 2011.

Retour à l'index