Navigation – Plan du site
  • Historia cyfrowa - nowe ramy badań naukowych? Przypadek Centrum Historii i Nowych Mediów Roya Rosenzweiga
    Digital history – a new framework for research? The case of roy rosenzweig’s centre for history and new media
    Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (422/423), 2010.

Retour à l'index