Navigation – Plan du site

2010
NR 5/6 (422/423)

 • Przemiany w humanistyce polskiej po roku 1989

  • Mieczysław Dąbrowski
   Postne literaturoznawstwo
   Post-literature studies
  • Hanna Gosk
   W kręgu antropologizujących badań literackich. Dyskurs postzależnościowy
   In the circle of anthropologic literary studies.postinterrelated discourse
  • Tomasz Wiślicz
   Historiografia polska 1989-2009. Bardzo subiektywne podsumowanie
   Polish historiography 1989–2009. A very subjective summary
  • Rafał Stobiecki
   Historiografia polska początków XXI wieku. Próba bilansu
   Polish historiography in the beginning of 21 st century. An attempt of balance
  • Małgorzata Semczuk
   Literatury i kultury wschodniosłowiańskie w Polsce - Rosja
   East slavic literatures and cultures in poland – russia
  • Katarzyna Bortnowska
   Literatury i kultury wschodniosłowiańskie w Polsce - Ukraina, Białoruś
   East slavic literatures and cultures in poland – ukraine and belarus
  • Stanisław Dubisz
   Językoznawstwo polonistyczne w minionym dwudziestoleciu (1990-2009) - próba opisu i wniosków
   Polish linguistics in the past twenty years (1990–2009) – an attempt of description and results
  • Jadwiga Linde-Usiekniewicz
   Jak zmieniało się językoznawstwo w Polsce w minionym dwudziestoleciu?
   Changes in linguistics in poland in the past twenty years
  • Jerzy J. Wiatr
   Socjologia polityki w Polsce: ciągłość i zmiana po 1989
   Sociology of policy in poland: continuity and change after 1989
  • Marta Bucholc
   Profanacja życia. Wokół "Homo sacer" Giorgia Agambena
   Profanation of life. Focusing giorgio agamben’s homo sacer
  • Jan Potkański
   Samoobserwacja współczesnej nauki: spojrzenie liczb
   Self-observation of contemporary science: numbers’ look
  • Agata Zysiak
   Historia cyfrowa - nowe ramy badań naukowych? Przypadek Centrum Historii i Nowych Mediów Roya Rosenzweiga
   Digital history – a new framework for research? The case of roy rosenzweig’s centre for history and new media
 • Recenzje i przeglądy

  • Tomasz Wójcik
   Inna Europa, wspólna Europa
  • Jerzy Stefan Ossowski
   Andrzeja Lama sądy ostateczne
  • Artur Szarecki
   Samotność nie-miejsc: Marc Auge i projekt hipernowoczesności
  • Marta Skura
   Czy w glottodydaktyce polonistycznej nowa generacja?
  • Małgorzata Semczuk
   Podróże, ach podróże...
  • Lena Magnone
   Sienkiewicz i fantazmaty
  • Anna Kubicka
   Dialogi polsko-niemieckie i niemiecko-polskie
  • Grzegorz Błaszczyk
   Dwugłos polsko-litewski o historii Litwy
  • Jerzy Szocki
   Między oryginałem, kopią a falsyfikatem: polskie edycje faksymilowe
  • Anna Skwarska
   Teoria, ale jaka?
  • Sylwia Stępień
   W kręgu grozy i perwersji
  • Vladimir Novotny
   Ranking polskiej literatury