Navigation – Plan du site
  • "Kształtowanie kobiecości" w wybranych czasopismach dla dziewcząt. Rekonesans
    “Shaping of Femininity” in Selected Magazines for Girls. Reconnaissance.
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (421), 2010.

Retour à l'index