Navigation – Plan du site
  • Krytycznoliteracka recepcja twórczości Andrieja Płatonowa w Polsce
    Critical reception of andriej płatonow’s works in poland
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (419), 2010.
  • Rusycystyczne peregrynacje
    Russian Studies Peregrinations
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (427), 2011.

Retour à l'index